Sluiten Close
Sluiten Close

"Ieder vraagstuk of voorstel is de moeite waard om te bespreken"

Interview met Gerard Koning van RAI Automotive Industry NL 

Stel je even voor! 

Mijn naam is Gerard Koning en ik werk binnen de RAI (Rijwiel en Automobiel Industrie) voor de sectie Automotive Industry. Ik richt me daarbij vooral op duurzame mobiliteit. Daarnaast heb ik een subrol in het landelijke innovatie-acceleratieprogramma voor elektrisch vervoer en hou ik me bezig met de uitvoering van het Nederlands/Duitse mobiliteitspact. Eén van de topics daarin is batterijtechnologie.  

Er zijn in Nederland veel verschillende initiatieven rondom batterijtechnologie en het zou goed zijn om die te verenigen, in plaats van elkaar als concurrent te zien. In 2021 is daarom het Battery Competence Center opgericht. Een landelijk platform dat onafhankelijk en verbindend werkt, waarbij we initiatieven van de regio’s samen met de ROM’s, RVO, overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenbrengen.  

Binnen het Battery Competence Center, hou ik me bezig met de automotive industrie en het recyclegedeelte, en Rutger van Poppel richt zich op de productie en materialen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het organisatorische gedeelte, de slagkracht en het draagvlak binnen Nederland. Onze rol daarbij is faciliterend en aanjagend. 

Het mooie aan deze job is dat ik met techniek bezig ben, een diversiteit aan bedrijven en contacten in binnen- en buitenland spreek, en dat het om een brede benadering vraagt. Duurzame mobiliteit is daar één van, maar vanuit mijn achtergrond kijk ik ook naar productie, manufacturing en smart mobility. De muren zijn laag, dat maakt het voor mij interessant. En dat helpt weer om Nederland beter te positioneren. Uiteindelijk draag ik daarmee bij aan de maatschappij, én de toekomst voor volgende generaties; ‘hoe maken we de industrie en het stukje Nederland binnen Europa, beter.’ 

Wat doet het Battery Competence Center? 

De rol van het Battery Competence Center is vooral het verbinden van partijen en het positioneren van de Nederlandse maakindustrie. Dat doen we door het faciliteren van ontwikkelinitiatieven en samenwerkingsverbanden, waardoor de beschikbaarheid van duurzame batterijtechnologie wordt verhoogd.  

Alles heeft energie nodig. We gaan meer elektrisch fietsen, en transformeren van fossiele brandstofauto’s naar elektrisch vervoer. Ook de bouw- en de vliegsector gaan vergroenen. Die energiebehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld; bijvoorbeeld met stroom uit het netwerk, door waterstof om te zetten naar stroom met behulp van fuelcell, of door elektriciteit uit zonne- of windenergie. Alle oplossingen samen zorgen ervoor dat er voldoende energie beschikbaar is.  

De noodzakelijke volgende stap, is de opslag van die energie. We gaan daarom een exponentiële groei zien van het batterijvraagstuk. De mate waarop we daar invulling aan geven, bepaalt hoe goed we de klimaat- en circulaire doelen kunnen realiseren. De industrie moet daar verantwoordelijkheid over nemen, en de overheid hoort samen met de industrie op te trekken om deze transitie te stimuleren en te faciliteren.  

De onafhankelijkheid van het Battery Competence Center heeft er vooral mee te maken dat we onze achterban ondersteunen bij de realisatie van batterij-innovaties. Dat doen we zonder winstoogmerk. We vliegen dit landelijk aan, zodat iedereen samenwerkt om zo tot de beste resultaten te komen. In het verleden bleven nieuwe initiatieven omwille van de concurrentiepositie onbesproken. Daardoor ging informatie over dezelfde topics verloren. Het Battery Competence Center bundelt die krachten en is daardoor veel efficiënter en daadkrachtiger dan individuele partijen. Door die gezamenlijkheid ontstaan er ook kansen op een ruimer budget, waardoor er meer mogelijk wordt. En dat leidt automatisch tot groei. 

Op welke manier draagt Battery Competence Center bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen?  

Voor 2030 zijn er zeventien duurzaamheidsdoelen opgesteld waar we als wereld aan willen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan goede arbeidsomstandigheden, inclusiviteit of toegang tot schoon drinkwater. Binnen het thema batterij, zijn we afhankelijk van dominante partijen in dit speelveld. Die dominantie strekt zich uit over de traceerbaarheid van grondstoffen, de manier waarop ze gedolven worden en vervolgens ter beschikking worden gesteld. Binnen Europa moeten we een manier vinden om hier onafhankelijk van te worden.  

Nationaal zitten we met doelstellingen vanuit het klimaatakkoord. We hebben een economie die draait, en waar afvalproducten uit ontstaan. Als je in het begin van die keten rekening houdt met een duurzame afvalverwerking aan het einde, dan kun je die cirkel compleet maken. Een mooi voorbeeld is het recyclen van een mobiele telefoon. Dat traject duurt drie kwartier, waarbij het veertig minuten duurt om de batterij eruit te peuteren. Het recyclen zelf gebeurt in vijf minuten. Die veertig minuten peuteren, maken het economisch onaantrekkelijk om de telefoon te recyclen en zorgt er dus voor dat het restproduct niet op een duurzame manier wordt verwerkt. We moeten toe naar een situatie waarin het ook economisch aantrekkelijk is om op verantwoorde wijze met grondstoffen om te gaan.  

Om de energietransitie te realiseren, zijn onder andere batterijen nodig. Als we praten over een duurzame economie, dan moeten we naar nul uitstoot. Dat gaat over CO2 maar ook over fijnstof en geluid. Elektrisch vervoer is onderdeel van die oplossing, maar ook vormen zoals het gebruik van waterstof of biobrandstoffen. Daarbij is de uitstoot niet nul, maar 90% minder uitstoot is ook een stap in de goede richting. Dergelijke contributies kunnen we niet uitsluiten tijdens de transitie. 

Als de overheid heldere doelen stelt zoals 0% uitstoot, dan is het aan de markt en de industrie om te kijken naar die invulling. Het is belangrijk om daarin realistische doelen te stellen, zodat ons energienetwerk vraag en aanbod kan blijven verwerken. Bovendien moeten batterijoplossingen afgestemd zijn op de beschikbaarheid van grondstoffen, zodat levering niet in het gevaar komt. We hebben voorlopig dus nog even alternatieven nodig.

Op welke manier draagt Battery Competence Center bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen?  

Als de overheid heldere doelen stelt zoals 0% uitstoot, dan is het aan de markt en de industrie om te kijken naar die invulling. Het is belangrijk om daarin realistische doelen te stellen, zodat ons energienetwerk vraag en aanbod kan blijven verwerken. Bovendien moeten batterijoplossingen afgestemd zijn op de beschikbaarheid van grondstoffen, zodat levering niet in het gevaar komt. We hebben voorlopig dus nog even alternatieven nodig.

Wat gaat de inwoner van Brainport en Nederland merken van deze innovatie?  

Iedereen gaat ervaren dat we op een verantwoorde manier omgaan met batterijen. Ik zie het net zoals de boomplantdag; voor iedere boom die gekapt wordt, plaatsen we een boom terug. Dat is beter voor de natuur, voor het milieu en dus voor ons allemaal. Als we kijken naar batterijtechnologie, dan krijgen we een circulair systeem dat ervoor zorgt dat de energiebehoefte ingevuld wordt en er alternatieve, CO2-vrije mobiliteitsoplossingen beschikbaar zijn op het moment dat jij er behoefte aan hebt. Het gaat er dus om dat iedereen toegang heeft tot een passend batterijsysteem. Nederlandse inwoners zijn kritisch op hun overheid, we willen precies weten wat er gebeurt en welke regels er zijn. Iedereen gaat merken dat Nederland op een verantwoorde wijze met batterijtechnologie omgaat. En als Nederland gaat accelereren in batterijtechnologie, heeft dat natuurlijk ook invloed op de banenmarkt. Zowel regionaal als landelijk.  

Met welke partijen wil je samenwerken om succes te behalen en waarvoor mogen mensen contact met je opnemen? 

We zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe samenwerkingsverbanden en kennisdeling op het gebied van batterijtechnologie. We sluiten niemand uit, sterker nog; we hopen dat iedereen wil aansluiten. De overheid, kennisinstellingen en grote OEM’s zijn vrij gemakkelijk te bereiken. Juist het MKB, dat krap in de tijd zit, en vaak hard werkt om het hoofd boven water te houden, willen we oproepen om mee te doen. Iedereen die een bijdrage heeft in de economie rondom batterijtechnologie, is van harte welkom. En ieder vraagstuk of voorstel is de moeite waard om te bespreken.